Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Physalospora pittospori

Physalospora pittospori Almeida & Sousa da Câmara, 1903

on Pittosporum

parasite

Bark canker with ascomata. Asci 20-25 x 135-140 µm, 8 spores, 8-12 x 20-25 µm.

host plants

Pittosporaceae, monophagous

Pittosporum.

references

Brandenburger (1985a: 224).

Last modified 19.ix.2022