Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Taphrina johansonii

Taphrina johansonii Sadebeck, 1890

peppelvlag

op Populus

Taphrina johansonii galls

Populus tremula, Bloedbergduin, 11.iv.2009 © Jan Scheffers

Taphrina johansonii gall

detail

Taphrina johansonii: galls on Populus tremula

9.iii.2020, beginnende vergalling

Taphrina johansonii: galls on Populus tremula

detail

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Populus x canescens, graeca, grandidentata, tremula, tremuloides.

literatuur

Brandenburger (1985a: 42), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Petrýdesová, Kučera, Bacigálová, ao (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roques, Cleary, Matsiakh & Eschem (2017a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

Laatste bewerking 29.iii.2021