Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Aecidium aposeridis

Aecidium aposeridis Namysłowski, 1911

on Aposeris

parasite

Spermogonia honey-coloured, epiphyllous. Aecia numerous, hypophyllous, cupilatw, peridium reflexed; spores in chains, 14-16 x 14-18 µm.

host plants

Asteraceae, monophagous

Aposeris foetida.

notes

check here about the the genus Aecidium.

references

Brandenburger (1985a: 675), Gäumann (1959a: 688), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a).

Last modified 30.xi.2022