Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Puccinia arabidis-conringioidis

Puccinia arabidis-conringioidis Maire, 1937

on Arabis

host plants

Brassicaceae, monophagous

Arabis graellsiiformis.

distribution within Europe

Anatolia.

references

Bahcecioglu & Kabaktepe (2012a), Gäumann (1959a: 908).

Last modified 17.xi.2021