Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Puccinia kusanoi

Puccinia kusanoi Dietel, 1899

on Sasa, Semiarundinaria

gall

No hostplant alternation; no spermogonia or aecia. Uredinia and telia hypophyllous, light and dark brown, respectively. Uredinia with clavate to subcapitate paraphyses. Teliospores on a pedicel of up to 200 ┬Ám.

host plants

Poaceae, oligophagous

Sasa ramosa; Semiarundinaria fastuosa.

synonyms

Puccinia deutziae (Dietel) Fraiture & Vanderweyen, 2020.

references

Brandenburger (1985a: 850), Fraiture & Vanderweyen (2020a), Henderson (2000a, 2004a), Lane, Barnes, Beales, Whittaker & Gaunt (2009a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

Last modified 16.xii.2022