Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Puccinia plicata

Puccinia plicata Komarov, 1895

on Prangos

host plants

Apiaceae, monophagous

Prangos denticulata, pabularia.

distribution within Europe

Turkey.

references

Bahçecioğlu & Kabaktepe (2012a).

Last modified 25.xi.2021