Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Puccinia unamunoi

Puccinia unamunoi Gonzalez Fragoso, 1920

on Asphodelus

Puccinia unamunoi: spermogonium (section)

Asphodelus albus. from González Fragoso (1924a): spermogonium (section)

Puccinia unamunoi: teliospores

teliospores

gall

No host plant alternation. Aecia and telia amphigenous; uredinia missing. Spermogonia between the aecia. Aecia red-orange, cupulate. Teliospores 2-celled; wall dark brown, smooth, thin throughout.

host plants

Xanthorrhoeaceae, monophagous

Asphodelus albus, cerasiferus.

references

Brandenburger (1985a: 704), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Losa España (1944a), Unamuno (1942a).

Last modified 2.xii.2022