Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Uromyces eurotiae

Uromyces eurotiae Tranzschel, 1907

on Krascheninnikovia

gall

No host plant alternation, only hypophyllous, brown, pulvinate telia. In the telia a few finely spinulose urediniospores. Teliospores 16-21 x 17-25 µm, smooth.

host plants

Amaranthaceae, monophagous

Krascheninnikovia ceratoides.

synonyms

Aecidium eurotiae Tranzschel, 1907.

references

Bahçecioğlu & Kabaktepe (2012a), Brandenburger (195a), Klenke & Scholler (2015a).

Last modified 28.xi.2021