Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Peronospora chrysosplenii

Peronospora chrysosplenii Fuckel, 1870

op Chrysosplenium

gal

stengeltoppen zijn bleekgeel, later geelbruin; aan de onderzijde van de bladen een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen. De conidia meten 14-26 x 16-30 µm.

waardplanten

Saxifragaceae, monofaag

Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium.

literatuur

Belbahri, Calmin, Pawlowski & Lefort (2005a), Brandenburger (1985a), Choi, Denchev & Shin (2008a), Dietrich (2013a, 2016b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Hafellner (1980a), Jage, Klenke, Kruse ao (2017a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Melzer, Pittoni, Poelt & Scheuer (1984a), Müller & Kokeš (2008a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Săvulescu (1948a), Voglmayr (2003a).

Laatste bewerking 21.iv.2020